Reforma czy deforma? Super OSK na wylocie

  • 19/06/2017

Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian, jakie znalazły się w projekcie specgrupy ds. szkolenia i egzaminowania jest zniesienie tzw. Super OSK.

Kiedy ustawą o kierujących pojazdami wprowadzano „lepszy sort” ośrodków, budziło to wiele emocji i stanowczy sprzeciw wielu przedsiębiorców. Według pierwotnego brzmienia art. 31 poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań mógł uzyskać ośrodek, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada:

a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

- lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

- salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

- plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:

- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,

- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,

- uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,

- szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.13)) oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.14)).

W 2014 roku wymagania zostały złagodzone. Dzięki możliwości spełniania dodatkowych wymagań w zakresie pojedynczych kategorii, korzyści ze statusu Super OSK stały się szerzej dostępne.

Dla ośrodków posiadający poświadczenie dodatkowych wymagań zarezerwowane są:

- prowadzenie szkolenia teoretycznego w formie e-learningu,

- prowadzenie kursów instruktorskich,

- prowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego.

Dla tych korzyści oraz prestiżu związanego ze statusem Super OSK przedsiębiorcy podejmowali dodatkowy wysiłek i inwestycje. Zgodnie z projektem mają oni formalnie znów stanąć na równi ze „zwykłymi” ośrodkami, a e-learning jako metoda szkolenia ma zniknąć. Projekt ustawy przewiduje bowiem uchylenie w całości art. 31 ustawy o kierujących pojazdami i szereg innych zmian prowadzących do całkowitego zniesienia statusu Super OSK.

Co w zamian? Ośrodki upoważnione do prowadzenia kursów instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego wskazywać będzie Biuro BSE - Biuro do spraw Szkolenia i Egzaminowania. To nowa instytucja która miałaby zostać powołana przy wojewodzie. Niepokojące wydaje się, że projekt nie wskazuje zasad tego „wskazywania”.

Z projektu wynika, że Biura BSE mają w sobie skoncentrować cały szereg kompetencji związany ze szkoleniem i egzaminowaniem, jednak niewiele mówi o zasadach działania tych instytucji. Mają nimi kierować dyrektorzy powoływani przez wojewodów i spełniający wymóg co najmniej 10 lat doświadczenia egzaminatorskiego. Biura mają działać na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez wojewodę.

Radosław Biernat